Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

společnosti INTERGOS-CZ, s.r.o.

se sídlem Karvinská 348, 735 61  Chotěbuz

IČ: 26831091

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27884

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), obchodní společnosti INTERGOS-CZ, s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva  povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.intergos.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2.  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky umístěné na adrese www.intergos.cz.

 

1.3.   Znění obchodních podmínek může prodávající doplňovat a upravovat, či měnit.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.   Na základě registrace kupujícího provedené u prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 

2.2.   Přístup k uživatelskému účtu kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

2.3.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle jak 1 rok nevyužívá, či v případě, že kupující jakýmkoliv způsobem poruší vzájemné obchodní podmínky.

 

2.4.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY – OBJEDNÁVKA

 

3.1.   Webové rozhraní obchodu pod tlačítkem e-shop obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen s i bez DPH jednotlivého zboží a počtu ks stavů na skladě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky kopírují aktuální nabídku prodávajícího z jeho informačního systému.

 

3.2.   Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dopravou zboží. Tato se zobrazuje při tvorbě objednávky a v případě, že kupující nedosáhl minimální cílové částky 2.000,- bez DPH dopočítává výše uvedené náklady.

 

3.3.   Pro objednávání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

- objednávaném zboží – vloženém v nákupním košíku

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení (místo)

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

 

3.4.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“.

 

3.5.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

 

3.6.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením (akceptací) objednávky prodávajícímu.

 

3.7.   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).        

 

3.8.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při používání komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

- v hotovosti u dopravce dodavatele

- bezhotovostně na fakturu platbou na účet prodávajícího pokud je v systému registrovaných odběratelů u prodávajícího registrován.

 

4.2.   Společně s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit také náklady spojené s balením a dopravou zboží, pokud nesplní obchodní podmínky dle bodu 3.2.

 

4.3.   V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle podmínek nastavených mezi prodávajícím a kupujícím.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

5.1.   Způsob doručení zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese odpovědnost a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.    

 

5.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující nepřevezme zboží při dodání, anebo bude nutno doručovat zboží opakovaně, veškeré náklady s tím spojené ponese kupující.

 

5.3.   Při převzetí zboží od přepravce je povinen kupující zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího nebo přepravního listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a že dodací adresa je shodná s tou, kterou kupující uvedl v objednávce.

 

5.4. Objednávky přijímáme telefonicky v pracovní dny od 8:00-16:30 h, nebo prostřednictvím e-shopu do 16:00. Zboží skladem objednané do 16:00 h bude expedováno tentýž den.

Zboží bude dopraveno přepravní společností zpravidla následující pracovní den (smluvně max. do 48 h).

 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

6.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

6.2.   Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

6.3.   Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a zákazníků prodávajícího a který je v souladu s určením.

 

6.4.   Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

6.5.  Kupující právo v souladu s § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

 

7.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.2.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních i firemních údajů v souvislosti s realizací práv a povinností kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu u prodávajícího.

 

7.3.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

7.4.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

7.5.   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho osobních údajů, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování může:

 

- požádat prodávajícího o vysvětlení

 

- požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty oprávněnou, prodávající neprodleně odstraní vzniklý stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se ze svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

7.6.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

7.7.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, obchodním sdělením, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

 

8. REKLAMACE

 

Chtěli bychom Vás informovat, že u každé reklamace, kterou zasíláte zpět, musí
být uvedeny následující údaje:

  • číslo dokladu, na základě kterého bylo reklamované zboží zakoupeno,
  • pokud již bylo prodáno zboží z prodejny – účtenku zákazníka,
  • stručný popis závady, důvod reklamace.

V případě chybějících údajů výše uvedených nebudou reklamace z naší strany
uznávány.

 

Děkujeme za pochopení

 

Reklamační oddělení
INTERGOS-CZ, s.r.o.