Reklamační řád

Reklamační řád

reklamacni-protokol.doc

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

 

Prodávajícím je společnost INTERGOS-CZ, s. r. o., se sídlem Karvinská 348, 735 61  Chotěbuz, zapsaná u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 27884, IČ: 26831091, DIČ: CZ26831091.

 

Kupujícím je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

 

2. Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (objednávkou).

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané. Za shodu s kupní smlouvou se také považuje jakost a užitné vlastnosti objednaného zboží pro věc takového druhu obvyklé. Dále je shoda s kupní smlouvou dovozována splněním požadavkům právních předpisů kladených na výrobky tohoto druhu. Za naplnění objednávky dle kupní smlouvy je považováno i dodání zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti či odpovídající účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

3. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tj. je s v rozporu (dále jen "rozpor s kupní smlouvou") - trpí vadami, kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Výjimku tvoří výprodejové akce, kde exspirační lhůta může být kratší. V těchto případech je přesné datum exspirace uvedeno v detailu produktu, který je upraven přidáním textu "výprodej". U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

 

V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět kupujícímu a účtovány náklady na dopravu dle platného ceníku.

 

4. Záruční doba

Na veškeré zboží nabízené prostřednictvím těchto stránek je poskytována plná záruka dle platných právních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. U spotřebního zboží (zdravotnické pomůcky a pod.) je záruční doba 24 měsíců. U kosmetiky odpovídá záruční doba době exspirace (datu použitelnosti). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí objednávky kupujícím.

 

 

5. Záruční podmínky

Prodávající odpovídá za vady, které zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

 

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla,
 • vada byla způsobena běžným opotřebením,
 • vada vznikla nesprávným používáním zboží (např. užíváním v rozporu s návodem k použití, provozem při nesprávném napájecím napětí),
 • vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem,
 • vada vznikla nevhodným skladováním, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží,
 • vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce,
 • vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN,
 • zboží bylo poškozeno v rámci zásahu vyšší moci (např. živelné katastrofy).

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 

·         jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady možné, a není-li takový postup účelný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

·         jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

·         jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

·         jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

 

 

 

   

6. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

Zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu je možno dle Obč. zákoníku §53 vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí. V takovém případě bude vrácena celá částka, kterou kupující za zboží zaplatil. Peníze budou na bankovní účet kupujícího vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.

 

Zboží lze vrátit za následujících podmínek:

Právo na vrácení zboží se vztahuje na zboží, úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

 • Zboží bude zasláno zpět spolu s veškerými dokumenty, které byly do zásilce přiloženy prodávajícím (doklady o koupi atd.),
 • zboží zasílejte zpět na adresu skladu (INTERGOS-CZ, Karvinská 348, 735 61  Chotěbuz),
 • kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

 

Právo na vrácení zboží se nevztahuje na zboží objednané na individuální objednávku. Vrácení takovéhoto zboží musí kupující projednat přímo s prodávajícím.

 

7. Neoprávněná reklamace

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud zboží vinou dopravy bylo poškozené nebo v zásilce část zboží chybí, kupující je povinen ihned sepsat s pracovníkem přepravní firmy příslušný protokol a odmítnout převzetí zásilky!!! Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen o tomto neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího.

 

Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

 

8. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je: Karvinská 348, 735 61  Chotěbuz. Kupující je spolu s reklamovaným zbožím povinen zaslat „reklamační protokol“, který nalezne na internetových stránkách prodávajícího (nebo mu bude na vyžádání zaslán e-mailem). Kupující bude telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace. Zásilky, které budou zaslány prodávajícímu na dobírku, nebudou přijaty.

 

9. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. listopadu 2016. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Aktuální znění bude vždy zákazníkům k dispozici na těchto internetových stránkách.